Astra免费插件:Astra Customizer Reset(重置所有自定义设置)

Astra Customizer Reset插件可以重置Astra的所有主题设置,安装后在外观 --》自定义的顶部有一个重置所有的Reset All按钮。

Astra Customizer Reset插件按钮
Astra Customizer Reset插件按钮

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

回到顶部

QQ群962782975